Dela po zaključku pogodbe – obratovanje sistema in podpora

Uporabna Energetika je kljub vloženi kazenski ovadbi in odškodninski tožbi predlagala Petrolu, da zavoljo uporabnikov sistem obratuje do razsodbe – pri tem pa Petrol plačuje samo sprotne stroške. Petrol se je strinjal, da sistem obratuje – plačati pa razen 1.061,00 evrov ni mogel.

Zato je bila vložena izvršba, ki ji je sledila tožba.

Petrol (tožena stranka) je sicer kljub zavrnitvi predmetnega računa dne 02.02.2016 za predmetni račun plačala del zneska, in sicer v višini 1.021,69 EUR. Za ta znesek je tožena stranka tudi delno umaknila predlog za izvršbo. S tem delnim plačilom je tožena stranka po temelju priznala vtoževano terjatev, sporna je torej ostala le še višina terjatve, ki bo očitno predmet tega postopka, in ki ne more biti drugačna od postavk po veljavnem in javno objavljenem ceniku tožeče stranke.

Dokaz:

  • izpis prometa tožeče stranke za obdobje od 01.01.2016 do 13.06.2016, kjer je navedeni znesek, ki ga je tožena stranka plačala za blago/storitve.

Vse opravljene in zaračunane storitve se nanašajo na projekt in produkt Monitel, ki ga je prodajala tožena stranka končnim kupcem, reševanja reklamacij in ostalih storitev, povezanih z uporabo tega produkta, pa ni zagotavljala (v skladu z določili Pogodbe o poslovnem sodelovanju št. 1R-stm-inv/2013 z dne 25.09.2013 je bila v času veljavnosti te pogodbe za to zadolžena tožeča stranka). Zaradi navedenega je kljub odstopu od pogodbe in v upanju na mirno rešitev zadeve ter zaradi korektnosti do končnih kupcev produktov Monitel, tožeča stranka strankam tožene stranke še naprej zagotavljala servisne storitve, za kar je tožena stranka vedela, saj je vse svoje stranke vedno napotila na tožečo stranko. Prav tako so se sodelavci tožene stranke obračali na tožečo stranko.

Glede na dejstvo, da tožena stranka tudi v času trajanja Pogodbe tožeči stranki ni hotela in ni plačala nič, prav tako se svojih obveznosti po Pogodbi ni držala, je tožeči stranki povsem razumljivo, da tudi vtoževanega zneska noče plačati iz tega ali drugega razloga.
Tožeča stranka je toženi stranki s predmetnim računom tako zaračunala:

1. Delo
Podpora inženir (odzivni čas za odpravo napak: 2 delovna dneva)
Cena na enoto: 5.000 EUR/mesec. Enota: mesec. Kosov: 9. Skupaj 45.000 EUR
Telefonska in internetna podpora (na številki 051 818 981) – pripravljenost
Cena na enoto: 3.600 EUR/mesec. Enota: mesec. Kosov: 9. Skupaj 32.400 EUR

2. Licenca
Licenca za programsko opremo Monitel
1 EUR/mesec/uporabnika – prvih 10.000 uporabnikov se plačuje polno za prazno
Cena na enoto: 10.000 EUR/mesec. Enota: 10.000 uporabnikov. Kosov: 9. Skupaj 90.000 EUR

(Na podlagi Vašega dopisa lastniku domene, ki ste nam ga poslali v vednost, Vam zaračunavamo)

3. Domena
Uporabnina za domeno monitel.si
Cena na enoto: 500 EUR/mesec. Enota: mesec. Kosov: 9. Skupaj 4.500 EUR
Cena brez DDV: 171.900,00 EUR
DDV (22%): 37.818,00 EUR
ZA PLAČILO: 209.718,00 EUR
Tožena stranka je v tem računu torej opravljene storitve zaračunala po javno objavljenem in veljavnem ceniku – http://uporabnaenergetika.si/cenik.html.

Delo:
Podporo je izvajal inženir računalništva, magister g. Peter Kolar, ki je v pogodbi tudi kontaktna oseba za tožečo stranko. Peter Kolar je bil dosegljiv na peter.kolar@uporabnaenergetika.si in tel št. 041666111.
Telefonsko in internetno podporo je izvajal g. Peter Faleskini, ki je direktor podjetja Uporabna Energetika, d.o.o.
Peter Faleskini je bil dosegljiv na št. 051 818981 in peter.faleskini@uporabnaenergetika.si, info@uporabnaenergetika.si, info@monitel.si

Licenca in domena sta zaračunani skladno s cenikom.
Domena je bila zaračunana na podlagi dopisa Petrola podjetju H12 – lastniku domene www.monitel.si, ki je bil v vednost poslan tudi Uporabni Energetiki d.o.o. V dopisu Petrol jasno piše, da za namen delovanja portala in aplikacije, domeno upravlja Uporabna Energetika d.o.o.

Podpora je bila na razpolago tako zunanjim – torej končnim uporabnikom — kupcem MONITEL-a, kot tudi zaposlencem tožene stranke – npr. preko »povej Petrolu« iz oddelka OE Podpora uporabnikom.
Na spletni strani www.monitel.si je bil tudi reklamacijski obrazec namenjen uporabnikom sistema Monitel. V obrazec so uporabniki sistema Monitel vpisali lastne podatke in kaj mislijo, da je napaka.
Dokazi o aktivnosti tožeče stranke preko elektronske pošte:
Uporabniki, ki so se na tožečo stranko obrnili direktno preko maila @uporabnaenergetika.si:
Uporabnik 1 – 20.1.2015
Uporabnik 2 – 26.11.2014
Uporabnik 3
Uporabnik 4
Uporabnik 5
Uporabnik 6
Uporabniki, ki so se na tožečo stranko obrnili preko spletnega obrazca na strani www.monitel.si:
reklamacija 106
reklamacija 107
reklamacija 108
reklamacija 109
reklamacija 111
reklamacija 116
Petrolovi sodelavci, ki so se obrnili na tožečo stranko za potrebe njihovega sistema »povej Petrolu«:
avtomatsko posredovano sporočilo
Klemen Geršak
Tina Leskovec
Proces je običajno tekel tako, da je Peter Faleskini prevzel telefonski klic stranke ali prebral mail stranke. Ko je določil, ali gre za navodilo uporabnikom oz. diagnostiko problema, je v primeru tehnične napake telefonsko ali preko maila posredoval obvestilo o napaki Petru Kolarju, ki je napako diagnosticiral in po potrebi odpravil.

Povprečna podpora uporabnikom je izgledala takole:
Uporabnik je poklical in povedal, da ne more spremljati podatkov o porabi elektrike ali ne more priklapljati in odklapljati električnih naprav preko portala.
Peter Faleskini je moral nato diagnosticirati napako. Potrebno je bilo torej preveriti, ali je napaka v programski opremi ali v strojni opremi. Diagnostika se je začela z določitvijo dejstva, ali je naprava – strojna oprema, priklopljena v električno omrežje in ali je povezana v internet. V kolikor je priklopljena, je bilo potrebno na hišnem usmerjevalniku (routerju) preveriti, ali je naprav vidna na listi DHCP, torej ali je usmerjevalnik naravi dodelil lokalno številko IP. Če je naprava vidna na listi DHCP, je bilo potrebno preveriti, ali so podatki prišli do našega strežnika za sprejemanje podatkov – po domače, ali se podatki beležijo v bazi in ali naš strežnik (v primeru vklopa ali izklopa) napravi pošilja podatke. Če so podatki prišli na naš strežnik za zajem podatkov, in če so bili zabeleženi na strežniku za beleženje podatkov, je bilo potrebno preveriti, kako je s predstavitvijo podatkov na portalu za končne uporabnike.

Diagnostiko do pregleda liste DHCP na lokalnem usmerjevalniku je vršil Peter Faleskini samostojno – na katerem od treh strežnikov (sprejemni, podatkovni, predstavitveni) je problem, če je do liste DHCP vse v redu, pa je preveril Peter Kolar. Peter Faleskini je Petru Kolarju javil bodisi uporabnikovo uporabniško ime bodisi serijsko številko naprave. Na podlagi enega ali drugega enoznačnega identifikatorja je Peter Kolar lahko začel po bazah podatkov iskati, kje je problem.
Ko je bil problem identificiran, se je začela odprava napak.
Če je bil problem v strojni opremi, je lahko šlo za pregled, ponastavitev, popravilo ali zamenjavo strojne opreme.
Če je bil problem v programski opremi, pa je bilo možnih več rešitev: ponovni zagon posamezne aplikacije, ponovni zagon celotnega strežnika ali popravilo programske opreme – redno vzdrževanje.
Dokaz:
Zaslišanje prič: g. Peter Kolar in g. Peter Faleskini, vabiti preko tožeče stranke – oba bosta lahko izpovedala, katere storitve in na kakšen način sta jih izvajala za stranke tožene stranke oziroma za toženo stranko.
Del E-korespondence: »Reklamacija št. 108« z dne 26.11.2014, »Reklamacija št. 107« z dne 14.11.2014,«Reklamacija št. 106« z dne 28.10.2014, »Monitel« z dne 12.11.2014, »Monitel neaktivnost« z dne 3.2.2015, »upora050 neaktiven« z dne 12.06.2015, »prošnja« z dne 20.11.2014, »Registracija« z dne 26.11.2014, »Registracija« z dne 20.01.2015, »Reklamacija št. 116« z dne 11.05.2015, »Reklamacija št. 111« z dne 3.2.2015, »Reklamacija št. 109« z dne 28.11.2014, »Povej Petrolu« z dne 18.06.2015, »Povej Petrolu« z dne 18.06.2015, »Povej Petrolu« z dne 18.06.2015
Zaslišanje zaposlencev tožene stranke, g. Klemna Geršaka in ga. Tine Leskovšek, vabiti na naslov tožene stranke.
Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani opr.št. VIII Pg 4306/2014 z dne 02.06.2016 – že v spisu kot priloga tožene stranke.
Račun št. 12-10-2015 z dne 01.10.2015 – že v spisu kot priloga tožene stranke.
Pogodba – že v spisu kot priloga tožene stranke,
Dopis Petrola poslan v vednost tožeči stranki z dne 7.4.2015.